Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01-07-2023

Versie 09.02

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Site Hosting and Design. Door onze website te gebruiken of onze diensten te bestellen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities

1.1 “Site Hosting and Design”: de onderneming die de hosting en design diensten aanbiedt.

1.2 “Klant”: De natuurlijke of rechtspersoon die met Site Hosting and Design een overeenkomst aangaat.

1.3 “Diensten”: Alle producten en diensten die Site Hosting and Design levert en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Site Hosting and Design diensten van welke aard ook aan de Klant levert.

2.2 Bijzondere voorwaarden van de klant zijn slechts bindend indien deze door Site Hosting and Design schriftelijk zijn aanvaard.

3.Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Site Hosting and Design zijn vrijblijvend.

3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Site Hosting and Design een opdracht schriftelijk bevestigt, of wanneer Site Hosting and Design met uitvoering van de opdracht is begonnen.

4.Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele transport- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Site Hosting and Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Site Hosting and Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Site Hosting and Design is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Site Hosting and Design kenbaar behoorde te zijn.

6.Onderzoek, reclames

6.1 De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

7.Opschorting en ontbinding

7.1 Site Hosting and Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

8.Aansprakelijkheid

8.1 Site Hosting and Design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewezen opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

9.Overmacht

9.1 Site Hosting and Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

10.Vertrouwelijkheid

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op overeenkomsten tussen Site Hosting and Design en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de klant in het buitenland woont.

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Site Hosting and Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.Service Levels en Beschikbaarheid

12.1 Site Hosting and Design streeft naar de hoogst mogelijke uptime van haar diensten, maar garandeert geen 100% beschikbaarheid. Eventuele serviceniveaus zullen in de overeenkomst worden gespecificeerd.

12.2 Site Hosting and Design zal redelijke inspanningen leveren om eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

13.Data en Privacy

13.1 Site Hosting and Design zal alle persoonlijke gegevens die de klant verstrekt, behandelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie over hoe we gegevens gebruiken en beschermen, verwijzen we naar ons privacybeleid.

13.2 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van hun data, tenzij anders overeengekomen.

14.Gebruiksbeperkingen

14.1 Klanten mogen de Diensten niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de integriteit van het netwerk van Site Hosting and Design in gevaar kan brengen.

14.2 Site Hosting and Design behoudt zich het recht voor om Diensten op te schorten of te beëindigen als de klant deze bepalingen schendt.

15.Intellectuele Eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot software, apparatuur, documentatie, handelsmerken, handelsnamen, en know-how, behoren toe aan Site Hosting and Design of haar licentiegevers.

15.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Site Hosting and Design enige vorm van intellectuele eigendomsrechten van Site Hosting and Design te gebruiken, te kopiëren, te distribueren of openbaar te maken.

16.Privacy en Gegevensbescherming

16.1 Site Hosting and Design verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring op onze website.

16.2 De Klant erkent en stemt ermee in dat het verstrekken van de Diensten kan vereisen dat Site Hosting and Design toegang krijgt tot en/of verwerkt persoonsgegevens van de Klant. De Klant zal Site Hosting and Design voorzien van alle benodigde toestemmingen en autorisaties die nodig zijn om dergelijke gegevens te verwerken in verband met het leveren van de Diensten.

17.Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

17.1 Site Hosting and Design behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de Klant informeren over belangrijke wijzigingen minstens 30 dagen voor de inwerkingtreding ervan.

17.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden. Het gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen houdt acceptatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden in.

18.Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

19. Slotbepalingen

19.1 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de rest van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het meest de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert.

19.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Site Hosting and Design met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en verklaringen.

Scroll to Top